Förstora texten Förminska texten

Frågor & svar

Här får du svar på vanliga frågor om akut p-pillret Norlevo. Om du inte hittar svar på din fråga här kan du e-posta eller ringa oss på telefonnummer 08-731 28 00.

Påverkar min vikt effekten av Norlevo akut-p-piller?

Det finns vissa belägg för att effekten av NorLevo kan minska med ökande kroppsvikt eller kroppsmasseindex (BMI), men dessa data är begränsade och ofullständiga. Därför rekommenderas NorLevo fortfarande till alla kvinnor oavsett vikt och BMI.

Hur tar man Norlevo akut-p-piller?

Behandlingen består av en tablett 1,5 mg levonorgestrel.
Tabletten ska tas så snart som möjligt, men inte mer än 72 timmar (3 dygn) efter oskyddat samlag.

Hur skyddar Norlevo mot oönskad graviditet?

Hur Norlevo skyddar mot en oönskad graviditet är inte fullt klarlagt. Den viktigaste mekanismen antas vara att Norlevo hämmar eller fördröjer ägglossningen.

Ger Norlevo några biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan akut-p-pillret Norlevo ge biverkningar. Följande vanliga biverkningar har observerats: illamående, buksmärtor, trötthet, huvudvärk, yrsel, bröstspänningar, blödningsrubbningar, kräkningar och diarré. Även fall av tromboemboliska händelser (blodpropp) och överkänslighet i form av hudreaktioner har rapporterats. För mer information se www.fass.se.

Hur lång tid efter det oskyddade samlaget kan det dröja innan jag tar Norlevo?

Norlevo kan tas upp till 72 timmar (3 dygn) efter oskyddat samlag.
Ju tidigare man tar tabletten efter det oskyddade samlaget desto bättre effekt får man.

Kan jag få en extra blödning i samband med att jag tagit Norlevo?

Vanligtvis får man ingen extra blödning, men det kan förekomma. En del kvinnor får sin nästa mensblödning någon dag före eller efter förväntad tidpunkt.
Om du skulle använda Norlevo flera gånger under samma menstruationscykel är risken för blödningsstörningar stor.

När rekommenderas man att inte ta Norlevo?

Norlevo rekommenderas inte till kvinnor som har kraftigt nedsatt leverfunktion eller har en tarmsjukdom som kan minska kroppens upptag av medicinen (till exempel Crohns sjukdom) eller om man är allergisk mot något i Norlevo.
Om det finns känd riskfaktor för trombos (blodpropp) i familjen rekommenderas inte heller användning av Norlevo liksom om du har haft en äggledarinflammation eller graviditet utanför livmodern.
Rådgör med barnmorska eller läkare.

Hur vet jag att Norlevo verkat?

För att vara helt säker på att du inte blivit gravid, behöver du göra ett graviditetstest efter 3-4 veckor.
Definitivt bör du göra ett graviditetstest om mensblödningen kommer i tid men är onormal eller är mer än 5 dagar försenad.

Hur fungerar Norlevo ihop med andra läkemedel?

Samtidig användning av någon av följande mediciner kan resultera i att Norlevo inte ger önskad effekt:
- vissa medel mot bakterieinfektion (rifabutin, rifampicin och griseofulvin)
- vissa medel mot HIV-infektion (ritonavir)
- vissa medel mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin, primidon och karbamazepin)
- naturläkemedel innehållande johannesört (Hypercium perforatum)

Går det köpa Norlevo akut p-piller utan recept?

Ja, Norlevo är receptfritt och kan köpas på alla apotek och i vissa mataffärer.

Är Norlevo ett abortpiller?

Nej, Norlevo är ett akut p-piller och kan inte avbryta en pågående graviditet och orsakar därmed inte en abort.
I kliniska studier har man heller inte sett någon ökad risk för fosterskador vid användning av 1,5 mg levonorgestrel.

Vad händer om jag redan är gravid när jag tar Norlevo?

Norlevo kan inte avbryta en pågående graviditet.
Om du redan är gravid, eller om denna preventivmetod inte lyckats och graviditet utvecklats, så har Norlevo inga kända fosterskadande effekter.

Hur ofta kan jag ta Norlevo?

Norlevo är ett akut p-piller och ska endast användas som en nödåtgärd och är inte avsedd att ersätta andra preventivmetoder.
Upprepad användning av akut p-piller inom samma menscykel rekommenderas inte på grund av ökad risk för blödningsstörningar.
För ett regelbundet bruk av preventivmedel finns det andra effektivare metoder. Rådgör med din läkare eller barnmorska.

När kan Norlevo användas?

• Om du är rädd för att avbrutet samlag eller kalendermetoden inte har fungerat.
• När du haft oskyddat samlag.
• Om kondomen inte fungerat som tänkt (glidit av eller gått sönder).
• När du glömt att ta ditt p-piller i tid.
• Om pessaret kommit ur läge eller tagits bort för tidigt eller du tror att din spiral har stötts ut.

Norlevo skall endast användas som nödlösning.
Om man använder Norlevo mer än en gång under samma menstruationscykel, finns risk för att man kan få rubbning av menscykeln.
Norlevo skall inte användas som ett regelbundet preventivmedel. Kontakta läkare eller barnmorska för preventivmedelsrådgivning.

Hur tar jag mina p-piller efter en Norlevobehandling?

Om du använt p-piller som preventivmetod, skall du fortsätta att ta p-piller som vanligt. P-pillers skyddseffekt är dock inte fullgod om man gjort ett avbrott.
Vi rekommenderar därför kondom som komplement fram till nästa menstruation.
Om ingen menstruationsperiod uppträder under nästa p-pilleruppehåll efter användning av Norlevo skall ett graviditetstest utföras för att utesluta graviditet.

När ska ett graviditetstest genomföras?

För att vara helt säker på att Norlevo har haft effekt bör ett graviditetstest göras efter 3-4 veckor.
Man bör definitivt göra ett graviditetstest om menstruationen kommer i tid men är onormal eller är mer än 5 dagar försenad.

Vad gör jag om jag kräks efter att ha tagit Norlevo?

Om du kräks inom 3 timmar rekommenderas att du omedelbart tar en ny tablett för att få effekt.

Hur fungerar Norlevo vid amning?

Man kan använda Norlevo även om man ammar. Levonorgestrel passerar över i bröstmjölk, därför bör amning ske innan tabletten tas.
Undvika att amma de närmaste 8 timmarna efter intaget och kassera mjölken från det därefter kommande amningstillfället.

Har apotekspersonalen tystnadsplikt?

Ja, apotekspersonalen har alltid tystnadsplikt när de expedierar läkemedel.

Kondom - ett bra skydd mot könssjukdomar

Norlevo ger, till skillnad från kondom, inget skydd mot könssjukdomar.
Kondom skyddar både mot könssjukdomar och mot graviditet. Tänk på att använda kondom vid partnerbyte.

Vart kan man vända sig för att boka ett uppföljningsbesök och få preventivmedelsrådgivning?

Kontakta barnmorskan vid ungdomsmottagningen/ mödravårdscentralen/
barnmorskemottagningen på den ort där du bor. Ungdomsmottagningen på internet hittar du på www.umo.se.